กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโครงการรณรงค์ สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล็งเห็นคุณค่าของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ควรได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จึงดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือภายใต้มาตรการ ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรการป้องกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน มาตรการคุ้มครองให้บริการสวัสดิการสังคมใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตก่อนส่งคืนครอบครัวชุมชนซึ่งดำเนินการโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   และมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมบูรณาการกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง รวมถึงให้สังคมตระหนัก ยอมรับ สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมแก้ปัญหา ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักร่วมกันว่า การขอทานเชื่อมโยงสู่ขขบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงจัดโครงการรณรงค์ สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 โดยครั้งแรกจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต ต่อมามีการขยายผลมายังจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ  เนื่องจากเล็งเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ ด้วยเป็นที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่หลายประเทศ และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย

การจัดโครงการรณรงค์ครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การประกาศเจตนารมณ์ สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน การเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนเจตคติจากการให้เงินเป็นให้โอกาสและให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยภายในงานมีการมอบบัตรประจำตัวผู้แสดงดนตรีเปิดหมวกและการแสดงอื่น ๆ ในที่สาธารณะซึ่งอยู่ในเป้าหมายการจัดระเบียบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับบัตรประจำตัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011