สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดงาน “๑๒ ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน ๑๒ ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคมนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

   

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันครอบคลุม ๑๘ จังหวัด ๑,๙๓๐ กลุ่มบ้าน ประชากรได้รับประโยชน์ ๖๔๐,๙๑๖ คน และมีพื้นที่ดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๔๖๘ ไร่ ในการดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายในการการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวดำเนินงานของโครงการหลวง

การจัดงาน ๑๒ ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการการดำเนินงานโดยร่วมงานและแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบนิทรรศการและจัดในส่วนงานด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายและแสดงผลผลิตเกษตรกรบนพื้นที่สูง เช่น การจัดซุ้มแสดงผลผลิตภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรพร้อมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้แผนที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน การเสนองานวิจัยเด่น: ข้าว foodbank พันธุ์พืชใหม่ การเสนอชีวภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนา การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง การเสวนา เรื่อง “ผู้บริโภคพบผู้ผลิต” สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทอผ้าและปักผ้ากลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง และการแสดงของเยาวชนบนพื้นที่สูง เป็นต้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011