สำนักงานพัฒนาภาค ๓ ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้เทศบาลนครเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สำนักงานพัฒนาภาค ๓ ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้เทศบาลนครเชียงใหม่หลังขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร แล้ว โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ซอยสุขเกษม ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีส่งมอบ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบแล้ว พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว ในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งมีการดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ พัฒนาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง และปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด ให้กลับมามีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากการสำรวจพื้นที่คลองแม่ข่าพบว่า ในการแก้ปัญหาดังกล่าว นั้น ต้องขุดลอกคลองโดยแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ กิโลเมตรที่ ๐-๐๐๐-๕+๕๐๐ ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาภาค ๓ จัดชุดปฏิบัติงานช่าง ประกอบด้วยกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๕๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กิโลเมตรที่ ๕+๕๐๐-๘+๒๕๐ เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ช่วงที่ ๓ กิโลเมตรที่ ๘+๒๕๐-๑๐+๒๐๐ เป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ถึงถนนมหิดล อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการโดยใช้งบของกองบัญชาการกองทัพไทย

และช่วงที่ ๔ กิโลเมตรที่ ๑๐-๒๐๐-๑๔+๐๐ ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร ตั้งแต่ถนนมหิดลถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เป็นพื้นที่การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค ๓ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกล เทศบาลตำบลป่าแดดให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ ๑ เป็นระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร แล้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เอื้อเฟื้อภาพ ขอของพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011