เชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๔๒ หมู่บ้าน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๔๒ หมู่บ้าน และประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

การ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๔๒ หมู่บ้าน ในวันนี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย แกนนำ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย และภาคีที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสำเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และแกนนำหมู่บ้านหมู่บ้านละ ๕ คน จำนวน ๔๒ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๔๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว ด้วยการแบ่งงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ งบประมาณที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง และงบประมาณที่ดำเนินการโดยส่วนภูมิภาค ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม ปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้พร้อมขายสร้างรายได้มากขึ้น
๓. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และชุมชน ให้มีความโดดเด่นและมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๔. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

อนึ่ง เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน จากทุกจังหวัด นั้น ดำเนินการคัดเลือกด้วยการกำหนดขึ้นจากการประชุมคัดเลือกในระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยพิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011