เศรษฐกิจการเงินจังหวัดเชียงใหม่ ครึ่งแรกปี ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง เศรษฐกิจการเงินจังหวัดเชียงใหม่ ครึ่งแรกปี ๒๕๖๑ โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เศรษฐกิจการเงินจังหวัดเชียงใหม่ ครึ่งแรกปี ๒๕๖๑ มีดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส ๑และไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑ ปรับตัวดีขึ้น ตามภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี และพยุงการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคให้ปรับตัวดีขึ้นบ้าง เนื่องจากกำลังซื้อภาคชาวบ้านยังไม่เข้มแข็งจากราคาพืชผลที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำและภาระหนี้สินของเกษตรกร การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ ๒ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวในบางสาขา เช่น ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เนื่องจากกำลังซื้อของลูกค้าที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างประเทศดูดซับบ้านและคอนโดมิเนียมคงเหลือให้ลดลง ทำให้เริ่มมีสัญญาณลงทุนในโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กและคอนโดมิเนียม คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปลายปีนี้ต่อปีหน้า การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวยังมีต่อเนื่องทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่และปรับปรุงโรงแรมเดิม

เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นจากราคาน้ามันขายปลีกเป็นสำคัญ อัตราการว่างงานลดลงอยู่ในเกณฑ์ต่า

รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

ผลผลิตพืชผล เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เช่น กระเทียม ข้าว และลำไย เป็นต้น เนื่องจากสภาวะอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก แต่ราคาพืชผลลดลงจากปีก่อน ราคาสุกรลดลงร้อยละ ๑๖.๕ ตามราคาตลาดโลกที่ลดลง ทำให้ผู้เลี้ยงขาดแรงจูงใจและลดจำนวนเลี้ยงลง ปริมาณผลผลิตสุกรลดลงร้อยละ ๓.๕ จากราคาพืชผลและปศุสัตว์ที่ลดลงมาก ทำให้รายได้เกษตรกรลดลง ประกอบกับเกษตรกรมีหนี้สินในระดับสูง ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเพียงเล็กน้อย

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งสองไตรมาส พิจารณาจากเครื่องชี้ เช่น การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม และดัชนียอดขายภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสาคัญ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยังขยายตัวจากวัตถุดิบที่เอื้ออำนวยและความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ และอุตสาหกรรมสุขภาพขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศเช่นกัน เป็นต้น

ภาคท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่องทั้งสองไตรมาส แม้ว่า ผู้ประกอบการเกสเฮ้าส์อยู่ในช่วงจัดระเบียบ แต่นักท่องเที่ยวโดยรวมยังขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง พิจารณาจากเครื่องชี้จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เพิ่มจากระยะเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ ๘.๗ และร้อยละ ๑๐.๑ ตามลำดับ ผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศสู่เชียงใหม่ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เพิ่มสูงถึงร้อยละ ๑๖.๗ และร้อยละ ๑๓.๓ ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๗ เป็นนักท่องเที่ยวจีน ประกอบกับตลาดการประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจต่อเนื่องยังขยายตัวดี ทั้งนี้ เหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมยังไม่พื้นตัว สะท้อนจากปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ หดตัวร้อยละ ๓.๔ และร้อยละ ๒.๙ ตามลาดับ แต่ปรับตัวดีขึ้นมากโดยเฉพาะในส่วนของการก่อสร้าง เนื่องจากมีความต้องการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากลูกค้าที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างประเทศ ช่วยดูดซับอุปทานคงเหลือให้ลดลง ทำให้เริ่มมีการลงทุนโครงการบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กและคอนโดมิเนียม ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการช่วงปลายปี ส่วนการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวยังมีต่อเนื่องทั้งในส่วนของการสร้างและปรับปรุงโรงแรม

การบริโภคภาคเอกชน อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวจากปีก่อน การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสินค้ากลุ่มขายปลีกไปได้ดีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคชาวบ้านยังไม่เข้มแข็ง สำหรับการบริโภคสินค้าคงทน เช่น การใช้จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขยายตัวจากการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขการผ่อนชำระจูงใจ แต่เริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ ๒ สำหรับรถจักรยานยนต์หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเป็นลำดับ โดยไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒ ลดลงจากระยะเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ ๐.๘ และร้อยละ ๔.๘ ตามลำดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังขยายตัว แต่การเบิกจ่ายส่วนที่ไม่นับรวมเงินเดือนทั้งไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ตามปีปฎิทิน ลดลงจากระยะเดียวกันกับปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ ๐.๑ และร้อยละ ๖.๘ ตามลำดับ ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ ๒ ถึงร้อยละ ๑๙.๔ เทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ขยายตัวในเกณฑ์ต่ำจนถึงลดลง เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปใช้ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เบิกจ่ายช้า

การค้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มูลค่าส่งออกไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ลดลงจากระยะเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ ๑๒.๗ และร้อยละ ๒๒.๑ เหลือ ๓,๗๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓,๕๘๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ส่วนหนึ่งจากการนำสินค้าไปส่งออกที่ท่าเรือ สินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นทั้งไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕.๐ และร้อยละ ๕.๕ เป็น ๑,๘๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒,๑๘๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ร้อยละ ๐.๔ ขยายตัวจากไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๐.๓ เล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เร่งตัวขึ้นมากในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑.๒ เทียบกับไตรมาสที่ ๑ ซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๗ สาเหตุจากราคาน้ำมันขายปลีกสูงขึ้น อัตราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ต่่ำมากคือ ร้อยละ ๐.๔ เทียบกับร้อยละ ๐.๕ ไตรมาสที่ ๑ และ ร้อยละ ๐.๙ ไตรมาสที่ ๒ ของปีที่ผ่านมา

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สาขาธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ ๒.๘ สินเชื่อจังหวัดเชียงใหม่ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ โดยสินเชื่อที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อค้าปลีกและค้าส่งทรงตัว ส่วนสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หดตัว เงินฝากมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันกับปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗.๓ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๔๑๔๐๔-๕ และที่ e-mail: ccc@cmi-cc.com

www.cm-leadernews.com เอื้อเฟ้อภาพ ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011