กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ -๑๘ มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC อันเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่และเยี่ยมชมจุดผ่อนปรนด่านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง, จุดผ่อนปรนด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว, จุดผ่อนปรนด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย, และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทั้งสามอำเภอ โดยมีสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายสร้างรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศและระหว่าางประเทศ โดยให้เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุม สัมมนา และแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวในด้านการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภานในและระหว่างประเทศขึ่น โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับดลก เป็นศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม เป็นการสร้างความจำเป็นในการปรับตัวโดยเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการส้รางความพร้อมในการร่วมประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีโดยไม่มีการกีดกันด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อีกทั้งมีการสร้างมาตรฐานสินค้าและกฎระเบียบต่าง ๆ ร่วมกัน จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่อาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีโอกาสที่จะเป็นช่องทางการค้าขายและการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นที่น่าสนใจในการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายแดนและแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง

กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในครั้งนี้มีดังนี้

อำเภอเวียงแหง: นมัสการพระบรมธาตุแสนไห นมัสการวัดเปียงหลวง นมัสการวัดฟ้าเวียงอินทร์ เยี่ยมชมจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่าบ้านหลักแต่ง เยี่ยมชมสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม และรับประทานสุกี้ยูนนานและขาหมูยูนนาน

อำเภอเชียงดาว: กราบนมัสการหลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) เยี่ยมชมจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่าบ้านกิ่วผาวอก เยี่ยมชมตลาดฮ่อ บ้านอรุโณทัย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เยี่ยมชมบ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง อุทยานแห่งชาติผาแดง เยี่ยมชมหมู่บ้านแม่แมะ ชมไร่ชา ชมการเก็บบ่มบำเมี่ยง เยี่ยมชมโฮมสเตย์บ้านหัวทุ่ง โฮมสเตย์ตัวอย่างดีเด่นของอำเภอเชียงดาว และเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าตึงงาม

อำเภอแม่อาย: นมัสการพระธาตุดอยลาง รังปืนขุนส่า นมัสการครูบาสิทธิ นักบุญแห่งขุนเขา เยี่ยมชมอุทยานน้ำพุร้อนพระเจ้า ๕ พะระองค์ เยี่ยมชมจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่าบ้านสันต้นดู่ เยี่ยมชมไร่องุ่นหอมแผ่นดิน เยี่ยมชมบ้านปางใน ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำกก และเยี่ยมชมหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011