งานแถลงข่าวโครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ลำพูน – เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายอภิชาติ อินทรพงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันแถลงข่าวโครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนในสังกัด สถ. ที่ได้รับผลกระทบจาก ธรณีพิบัติภัยสึนามิ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่, โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา, และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเยาวชนแต่ละภูมิภาคให้มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่นตนอันจะนำไปสู่การพัฒนาสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นในอนาคต อีกทั้งสามารถเติบโตไปประกอบอาชีพเป็นบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ และมอบหมายให้ครูทั้ง ๓ โรงเรียน ร่วมกันร่างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยมี นายธนากร เหล็กกล้า ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งหลักสูตรมีการกําหนดเนื้อหา จำนวน ๔ หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, หมวดที่ ๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, หมวดที่ ๓ การตลาดท่องเที่ยว, และหมวดที่ ๔ การเผยแพร่โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพิ่มขึ้นอีก ๑ โรงเรียน

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว นั้น สมควรขยายสู่ทุกจังหวัด จึงลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นครั้งที่ ๒ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๐ โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๔ พระชนมพรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ๘๐ พระชนมพรรษา และสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นโรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมแบบมาตรฐานการตกแต่งห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวสําหรับให้ครูปรับใช้ให้เหมะสมกับแต่ละพื้นที่

จากการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการฯ พบว่า หลักสูตรที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เคยจัดทําไว้ให้เป็นแนวทาง นั้น ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จํานวน ๕ ภูมิภาค ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ครูที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ฯ ในแต่ละภูมิภาค มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้หลักสูตรที่ได้ สอดคล้องกับศักยภาพท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคและตรงกับความต้องการของการเรียนการสอนในพื้นที่ยิ่งขึ้น

อนึ่ง ในวันนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน อีกด้วย ได้แก่ กลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการด้านขนมอบ: บราวนี่ลำไยอบแห้ง, กลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร: ผัดไทยลำไยอบแห้ง, และกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำขนมว่าง: สาคูไส้หมูลำไยอบแห้ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ / ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011