งานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ หมู่ ๗ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัด งานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๐ โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี จำนวน ๓๐๐ คน

 

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับงานนโยบายภาครัฐ และถือเป็นภารกิจเร่งรัดที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ Agri-Map การผลิตสินค้ามาตรฐาน และการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อให้บรรลุนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ผลผลิตมีมาตรฐาน มีตลาดรองรับ ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๒๐ และเพิ่มผลผลิตร้อยละ ๒๐ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนำระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) มาขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐและงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ คือการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) งานโครงการพระราชดำริ การส่งเสริมการผลิตพืชมาตรฐานระดับ GAP และอินทรีย์ และงานสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และภูมิใจในอาชีพเกษตร อันจะส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขและภูมิใจในอาชีพการเกษตรของตน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ หมู่ ๗ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GAP และมีเป้าหมายถึงระดับอินทรีย์ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตและมีตลาดรองรับที่แน่นอน จนเกิดเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกนำไปปฏิบัติ ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี การยกระดับคุณภาพผลผลิตด้วยนวัตกรรม การตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อลดค่าแรงงาน และการส่งเสริมการตัดแต่งช่อผลเพื่อเพิ่มขนาดผลผลิตลำไยเกรด AA ส่งผลให้ลำไยแปลงใหญ่อำเภอสารภีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาด

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพแห่งนี้ บริหารจัดการกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยพลังประชารัฐ จนเกิด Smart Farmer -Smart Group และ Smart Product สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๒๐ เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ ๒๐ ยกคุณภาพผลผลิตมาตรฐานระดับ GAP/อินทรีย์ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ด้วย ๕ ยุทธศาสตร์คือ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อนำพาเกษตรกรก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล และ “๒๕๖๐ ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” ด้วยการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิม ๆ สู่การผลิตที่เป็นระบบ มีการวางแผน มีมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างในการขยายผลต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนแบบมีส่วนร่วมและด้วยพลังประชารัฐที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในพื้นที่ สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนแก่เกษตรกรและชุมชนได้”

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ / ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011