งานแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, สมาคม, สหกรณ์การเกษตร, ชุมชนบ้านดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง, ชุมชนบ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด, ชุมชนบ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม, ชุมชนบ้านโป่งกว๋าว ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง, ชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม, ชุมชนบ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง, ชุมชนบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา, ชุมชนบ้านสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ, ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว, ชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง, และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมาก

รัฐบาลกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่าวยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้มีการดำเนินการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ขึ้น โดยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน

จากการริเริ่มนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว ๑๐ หมู่บ้าน ๑๐ อำเภอ ได้แก่ บ้านดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง, บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด, บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม, บ้านโป่งกว๋าว ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง, บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม, บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง, บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา, บ้านสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ, บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว, และบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง นั้น การที่จะสร้างความสนใจและผลักดันให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัย ซึ่งมีการนำเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๐ แห่งนี้ ดังนี้

๑. ผลักดันการจำลองและการทดลองศูนย์กลางการเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่แรกในการจะประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของตน

๒. ผลักดันในแต่ละหมู่บ้านให้ร่วมมือกันปรับแต่งทัศนียภาพ เพื่อความสวยงาม ดึงดูด และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ตามสภาพความเป็นอยู่เดิมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตน

๔. ผลักดันให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน และภาคเอกชน ที่สามารถสื่อและนำนักท่องเที่ยวเข้าไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๕. ผลักดันให้ประชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเห็นถึงความสำคัญของตน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011