จังหวัดเชียงใหม่คว้า ๑๔ รางวัลกินรี ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กรุงเทพมหานคร – เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (11th Thailand Tourism Awards) โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหาร ร่วมในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นาชุมชนที่ได้รับรางวัล จำนวนมาก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า การประกวดและมอบ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) นั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดให้มีขึ้นทุก ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามนโยบายในการให้ความสาคัญในการดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่ยั่งยืน รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล โดยในการประกวดครั้งที่ ๑๑ นี้ มีเกณฑ์การตัดสินที่เข้มข้นเช่นเดิมคือ เพิ่มน้ำหนักให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสิน ๔ แนวคิด ประกอบด้วย การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ๔ มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การตระหนักต่อประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชนมีส่วนร่วมและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน, การนำแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้, การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Value Creation) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism), และการมีความพร้อมในการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว ตลอดจนการนำแนวทางการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดสรรอย่างเข้มข้นในทุกมิติ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การส่งเสริมตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและครบวงจร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในการต่อยอดให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในแผนวิสาหกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการทองเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อยางยั่งยืน ดังนั้น รางวัลกินรี ที่มอบให้ทุกผลงานจึงเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความเชื่อมั่นและวางใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การประกวดปีนี้มี ๕ ประเภทรางวัล โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นรวมทั้งสิ้น ๑๐๘ ผลงาน ได้แก่ รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๔ ผลงาน, รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว ๑๗ ผลงาน, รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ๑๑ ผลงาน, รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว ๔๖ ผลงาน, และรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๒๐ ผลงาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลกินรีเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ รางวัล ดังนี้

๑. รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๗ รางวัล ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยม, เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี ได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยม, สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม, โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท ได้รับรางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยวยอดเยี่ยม, ฟ้าล้านนาสปา ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยอดเยี่ยม, โอเอซิส ลานนา สปา ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยอดเยี่ยม, และระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ ออนเซ็น เชียงใหม่ ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยอดเยี่ยม

๒. รางวัลดีเด่น จำนวน ๗ รางวัล ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ได้รับรางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น, Thai Elephant Home ได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น, Tao Garden Health Spa and Resort ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีเด่น, โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีเด่น, ชีวา สปา ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีเด่น, ศิราสปา ได้รับรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีเด่น, และบริษัท Trailhead ได้รับรางวัลประเภทรายการนำเที่ยวดีเด่น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวในตอนท้ายว่า การประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นเจตนารมย์อันแน่วแน่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและการยอมรับอย่างทัดเทียมในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อเชิดชูและให้กาลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่สามารถจัดการการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นอีกทางหนึ่งในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๔-๕ และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ได้ที่ https://www.facebook.com/amazingchiangmaijao

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011