๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโรดโชว์ที่เชียงใหม่ภายใต้ชื่อ “๕ จังหวัดสักครั้งในชีวิต”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโรดโชว์ที่เชียงใหม่ หวังยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ ๕ จังหวัดสักครั้งในชีวิต

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ และ นายบ๊อบ เฮย์แมน ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ภายใต้ชื่อโครงการ ๕ จังหวัดสักครั้งในชีวิต ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการชูศักยภาพภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นต้น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพระราชวังจันทน์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านกายภาพของภูมิภาคก็สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยสะดวก เป็นพื้นที่ผสมผสานทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม และการบริการ อย่างครบถ้วน จุดเด่นของภูมิภาคดังกล่าวทำให้มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้กว้างไกลและหลากหลาย เช่น การเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวด้วยความหลากหลายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

งานนิทรรศการการท่องเที่ยวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ๔ ภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ มี theme งานหลักว่า ๕ จังหวัดสักครั้งในชีวิต โดยนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นการท่องเที่ยวทางนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ในรูปแบบนิทรรศการ เช่น ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนผักเน่า จังหวัดเพชรบูรณ์, ผ้าทอดอนฝ้าย จังหวัดอุตรดิตถ์, เซรามิคบางแก้ว จังหวัดพิษณุโลก, และผ้าทอสุโขทัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ, การแสดงภาพถ่ายประกวดท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๕ จังหวัด, พื้นที่แสดงภาพถ่าย, และจุดถ่ายภาพ highlight ของ ๕ จังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นถิ่นที่เน้นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เช่น รำโจ๋ง, รำมังคละ และการแสดงกลองมังคละ เป็นต้น ซึ่งงานนิทรรศการนี้จะจัดเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเริ่มที่ภาคตะวันออก ต่อด้วยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเป็นการกระตุ้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่แตกกิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011