งานแถลงข่าว “เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบนนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด (CMCD) และ ดอกเตอร์กรวรรณ สังขกร หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑ (Smart City for Aging Tourism in Upper North 1 Thailand) ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

โครงการเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑ (Smart City for Aging Tourism in Upper North 1 Thailand) เป็นโครงการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการ ภายใต้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยศึกษาบทเรียน Smart City for Aging Tourism ของทั่วโลก แล้วนำมาปรับใช้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อันประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและ website service ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งประโยชน์ในด้านการพัฒนาบริหารจัดการนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งบริการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในภาคเหนือตอนบน ๑ และเพื่อให้การศึกษาสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด

  

และเมื่อวันที่ ๕-๖ ตุลาคมที่ผ่านมา โครงการเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน ๑ (Smart City for Aging Tourism in Upper North 1 Thailand) ดำเนินการจัดประชุมเรื่อง What’s next of The Smart City for Aging Tourism? ขึ้น เพื่อรับฟังแนวคิด Smart City และการจัดการสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอบทเรียนผ่านการศึกษาทบทวน Smart City ทั้งในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย และการนำเสนอแนวคิดของคนในท้องถิ่นจากผลการจัดเวทีสาธารณะ Smart city for Aging Tourism และนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้กับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อความเข้าใจการจัดการเมืองแบบอัจฉริยะและการจัดการนักท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ในการจัดการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City  เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุได้ เนื่องจาก Smart City  เป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประกอบกับนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะที่เรียกว่า smart grid ระบบมิเตอร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงามและอากาศดี เย็นสบาย มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย มีอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ มีประวัติศาสตร์ล้านนาอันยาวนาน จึงทำให้มีเมืองต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนมากมาย อีกทั้งยังสามารถจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในแต่ละช่วงได้ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจด้านการท่องเที่ยว และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้เป็นอย่างดี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011