ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมส่งท้ายปีระกา ชม ชิม ช็อป มหกรรมสินค้า OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมส่งท้ายปีระกา ชม ชิม ช็อป มหกรรมสินค้า OTOP กลุ่ม Quadrant B ของดีเพชรสมุทรคีรี ใน งาน OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

  เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ มีพิธีเปิดงาน OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการ ผลิตสินค้า OTOP กลุ่ม Quadrant B ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ดำเนินการจัดให้มีขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี กิจกรรมหลัก ที่ ๓ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ให้มีรูปแบบอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หากมีการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ได้รับการยกระดับในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และเพิ่มช่องทางการขาย รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการก็จะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B มีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทุกระดับ มีธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จำนวนมากถึง ๑๖๕ ราย

นายอยุทธ์ เตชะสุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวถึงแนวทางการทำตลาด Premium OTOP ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ นั้น ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B มีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เมื่อสินค้าได้รับการพัฒนารูปแบบ มีมิติ มีความสร้างสรรค์ และมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้ว กลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป จะมีความชัดเจน และตลาดเป้าหมายก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้น

ในการออกแบบพัฒนาละชิ้นงาน นั้น ต้องมีการศึกษาร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และช่วยมองแนวทางตลาดที่เหมาะสมให้กับสินค้าแต่ละตัวทั้ง ๒๕ ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่น และบอกถึงภูมิปัญญาแนวคิดและวิถีชีวิตของชุมชนที่ผู้ออกแบบตั้งใจแฝงไว้ภายใต้อัตลักษณ์ของแต่ละชิ้นงาน สำหรับงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับคุณภาพและมีชื่อเสียงของกลุ่มเพชรสมุทรคีรี เช่น เครื่องประดับไทยประยุกต์ ชุดถาดจิ๊กซไม้ตะบูน เครื่องเบญจรงค์ ดอกไม้ใบตาล สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน ผ้าทอบ้านเขาเต่า เครื่องจักสานหวาย และผลิตภัณฑ์กะลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคมีคุณคุณภาพอีกมากมายจากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดเพชรสมุทรคีรี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011