“ซันสวีท” เตรียมเข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ ซันสวีท ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล.) เสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารย้ำ เงินระดมทุน นำไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาคุณภาพสินค้า ขยายตลาดไปต่างประเทศ

ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ๐.๕๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายฐานลูกค้าและตลาดไปยังต่างประเทศ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดได้ว่า เป็นผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศ ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า ๒๐ ปี โดยมีฐานลูกค้ากว่า ๒๐๐ ราย ที่กระจายอยู่กว่า ๕๐ ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศญี่ปุ่น ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นต้น และทำสัญญากับเกษตรกรในลักษณะ Contract Farming ซึ่งถือเป็นข้อได้เ้ปรียบของ ซันสวีท เพราะสามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการนำมาผลิตสินค้าได้ตรงตามจำนวนและความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากว่า ๒๐,๐๐๐ รายทั่วประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ ไร่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาและคิดค้นระบบ smart farm เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

ภาพรวมของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานนั้น ถือว่า อยู่ในระดับดี มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ข้าวโพดหวานจากประเทศไทยมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มียอดส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ ๑ ของโลก โดยปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าส่งออกข้าวโพดหวานมากกว่า ๗,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๗ ของมูลค่าการส่งออกรวมทั่วโลกที่มีมูลค่า ๔๔,๗๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสินค้าของ ซันสวีท ได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (canned corn) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง (frozen) และข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (pouch corn)

ส่วนผลประกอบการปี ๒๕๖๐ นั้น บริษัทตั้งเป้าการเติบโตประมาณร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ ๑,๗๒๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท กำไรสุทธิ ๑๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท และผลการดำเนินงานช่วง ๙ เดือนของปี ๒๕๖๐ บริษัทมีรายได้ ๑,๒๗๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท กำไรสุทธิ ๑๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท รวมถึงกำไรการผลิตของปี ๒๕๖๐ ที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๒๐ จากปีที่ผ่านมาที่มีกำลังผลิตประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด “APM” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ ซันสวีท ดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล. และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญชองบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีส่วนสำคัญในการขยายธุรกิจของ ซันสวีท ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งจะสร้างความน่าาเชื่อถือให้กับบริษัทรวมถึงตราสินค้าของบริษัท ให้สามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังสามารถลดต้นทุนทางการเงินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้กับบริษัทอีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011