มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัด มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนในปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้

การจัดมหกรรมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับบริการทดสอบวัดบุคลิกภาพและคำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ เพื่อให้ทราบความถนัดของตน ทราบข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดลกของการศึกษาและอาชีพ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพ และเพิ่้มโอกาสการมีงานทำทั้งงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งรับบริการในภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมภายในมหกรรมประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรและราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, กิจกรรมบนเวที ได้แก่ Talk Show ในหัวข้อ “เหลาหัว Delivery” และ “คนแบบไหนที่โลกต้องการ” และการแสดงรีวิวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์, การสาธิตอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติจริง จำนวน ๓๕ อาชีพ โดยกำหนดจัดรอบสาธิต วันละ ๓ รอบ คือ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. ซึ่งมีอาชีพที่น่าสนใจ เช่น การทำกาแฟดริป การตัดผมDelivery การวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน การทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ การทำคลับแซนวิช และการทำโฮโลแกรม ๓ มิติด้วยสมาร์ทโฟน เป็นต้น, การแสดงโครงงานอาชีพของนักเรียน และโครงการ Work Experience จากหน่วยงานในสัีงกัดกระทรวงศึกษาธิการ, การแสดงนิทรรศการโลกการศึกษา นวัตกรรมและโครงงานอาชีพ และหุ่นยนต์ประดิษฐ์, การแสดงรูปแบบจำลองด้านอาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การแสดงนิทรรศการ ๑๐ เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแสดงวีดิทัศน์เส้นทางสู่อาชีพเสมือนจริง การให้คำแนะนำปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบบุคลิกภาพผ่านระบบ VG News E-SERVICE การรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบ E-SERVICE บริการคลินิกแรงงาน การให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มและการกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน การให้คำแนะนำปรึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าว การให้คำแนะนำปรึกษาการรับบริการด้านการประกันสังคมและบริการด้านแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน, การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงทุนการศึกษา รางวัลที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๖ ทีม, การเรียนประวัติและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน, การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน, การสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๗๕ คน, และการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีนายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์งาน จำนวน ๕๑ ราย ๓,๖๐๔ อัตรา มีตำแหน่งงานต่าง ๆ เช่น วิศวกร โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และวิชาชีพดีไศน์เนอร์ เป็นต้น ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องการมาก ได้แก่ พนักงานขายของ พนักงานขับรถ พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ และ พนักงานบุคคล

การจัดมหกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ได้แก่ นายจ้าง สถานประกอบการ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑-๖

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า จะทำให้เกิดการจ้างงานในระบบ และส่งเสริมให้มีงานทำนอกระบบ ดดยเฉพะาะการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา รู้จักอาชีพ สามารถเลือกเรียนต่อตามความถนัด ความสนใจ และความเหมาะสม เกิดการสร้างาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนำความเป็นเป็นไทยสู่ประชาชนในปี ๒๕๖๑ ต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011