จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคมที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พันตำรวจอภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

การจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดงานเพื่อยกระดับงานและวางแผนการดำเนินงาน Roadmap for Chiang Mai flower fest ให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ พร้อมทั้งนำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละอำเภอให้ออกมาโดดเด่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตนเอง อันจะสร้างความประทับใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่จะถือเอาวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นห้วงระยะเวลาจัดงาน ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ส่วนวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปล่อยขบวนรถบุปผชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเคลื่อนไปจอดยังบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนชื่นชมความงาม

กิจกรรมของ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ มี ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้

๑. การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ บอนไซ การจัดสวน ซุ้มถ่ายภาพ ฯลฯ

๒. การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จากเชิงสะพานนวรัฐถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด จำนวน ๒๔ ขบวน แยกตามประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

๓. การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปจากทุกอำเภอจัดทำร้านเพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

๔. การแสดงดนตรีในสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.

๕. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมล้านนาของเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ณ ข่วงประตูท่าแพ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.

๖. การประดับตกแต่งเส้นทาง การทำถนนดอกไม้ และการจัดสวน รอบคูเมืองเชียงใหม่ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน และถนนสายสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่

๗. การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งแบ่งเป็น ๔ เขต ได้แก่ เขตเอ “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”, เขตบี “ต้องมนต์ทุ่งทิวลิป”, เขตซี “ดินแดนอุโมงค์ไม้ดอก”, และเขตดี “มหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล”

๘. การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011