กำลังจะเริ่มแล้ว มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันจัดมหกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการยกระดับงานและวางแผนการดำเนินงาน Roadmap for Chiang Mai flower fest ให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ พร้อมทั้งนำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้และแนวพัฒนาเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละอำเภอให้ออกมาโดดเด่นบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตน อันจะทำให้เกิดความประทับใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ นั้น ถือเอาวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นห้วงระยะเวลาจัดงาน ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สะพานนวรัฐ จะมีการปล่อยขบวนรถบุปผชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเคลื่อนไปจอดยังบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนชื่นชมความงาม

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น ๘ กิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ บอนไซต์ การจัดสวน และการจัดซุ้มถ่ายภาพ ฯลฯ, การประกวดขบวนรถบุปผชาติในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จากเชิงสะพานนวรัฐไปยังบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมีขบวนจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คัน แยกตามประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์, การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด, การแสดงดนตรีในสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ น., การแสดงดนตรีและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น., การตกแต่งเส้นทาง การทำถนนดอกไม้ และการจัดสวนรอบคูเมืองเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ เส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน และถนนสายสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่, การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งแบ่งการจัดสวนเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” โซน B “ต้องมนต์ทุ่งทิวลิป” โซน C “ดินแดนอุโมงค์ไม้ดอก” โซน D “มหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล”, และการประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่และนางงามบุปผชาตินานาชาติ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

วสันต์ มีจินดา ภาพ / พิพัฒน์ ศรีตะวัน ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011