ธปท. สำนักงานภาคเหนือ จัดงานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๐

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ คุณนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ดำเนินการแถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีตามอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าขยายตัว สำหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสดอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗๘ ชะลอลงจากร้อยละ ๐.๙๙ ในเดือนก่อน อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ ๙.๓ จากระยะเดียวกันปีก่อน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ ๑๕.๕ จากระยะเดียวกันปีก่อน เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการใช้จ่ายในหมวดบริการ เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนในภาพรวมทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ ๑๕.๔ จากระยะเดียวกันปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๔ มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๓ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีในทุกตลาดส่งออกสำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี สำหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและหมวดบริการ ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภารคัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานที่สูงขึ้นและราคาอาหารสดที่หกตัวน้อยลง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน สำหรับดุลบัญชีเงินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องจากรายรับจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือำตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๐ ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รายได้เกษตรกรขยายตัวจากด้านผลผลิตได้ร้อยละ ๑๗.๒ จากระยะเดียวกันปีก่อนขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับดีขึ้น ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๔.๔ จากระยะเดียวกันปีก่อนเนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เร่งผลิตในไตรมาสก่อน จึงลดการผลิตในไตรมาสนี้ ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวได้ตามอุปสงค์ต่างประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันชาติจีนที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภาคเหนือ ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังจำกัดการขยายตัวแม้ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗ จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่เป็นการขยายตัวเฉพาะหมวดการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานยนต์ การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ ๖.๐ จากระยะเดียวกันปีก่อน อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ ๑.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับขึ้น ขณะที่ราคาในหวดอาหารปรับลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๐ สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดต้างเงินให้สินเชื่อ ๕๘๙,๖๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน สินเชื่อภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ โรงแรมที่พัก ก่อสร้าง ค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อธุกิจอสังหาริมทรัพย์และภาคเกฯ๖รกรรมลดลงต่อเนื่อง ด้านยอดค้างเงินฝากมี ๖๖๗,๐๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ ๔.๖ ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับลดลงจากไตรมาสด่อนมาอยู่ที่ร้อยละ ๘๘.๔

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011