เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาหลักสูตรสอนอาชีพคนพิการ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร และสนับสนุนด้านการตลาด รวมถึงนำรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เข้าช่วยสร้างความยั่งยืน เพื่อให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่สร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับคนพิการในระยะยาว

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการมาโดยตลอด สอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะต้องส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้เปราะบาง ซึ่งรวมถึงคนพิการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ รายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และด้วยความตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในฐานะภาคเอกชน จึงสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งในการฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนพิการ ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพของคนพิการ และนำศักยภาพในการเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร เข้ามาสนับสนุน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงให้การสนับสนุนและเป็นช่องทางด้านการตลาดแก่สินค้าและบริการของกลุ่มคนพิการที่ฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน และในระยะยาววางแผนที่จะนำรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เข้ามายกระดับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เป็น “เถ้าแก่น้อย” ส่งเสริมให้เป็นเจ้าของร้านกาแฟ โดยในระยะแรกมีการเปิดหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ

ดร.อธิป อัศวานันท์  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการดำเนินการขึ้น เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเห็นว่า ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้พิการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอกย้ำด้านความเท่าเทียมของผู้พิการในสังคมไทย

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนภารกิจมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาโดยตลอด รวมถึงโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind และศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการอาเซียน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะนำศักยภาพและประสบการณ์ของภาคธุรกิจมาช่วยกันพัฒนาและสร้างสรรค์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิตให้กับคนพิการ โดยจะเป็นสถานที่อบรมอาชีพ โดยเฉพาะด้านเกษตร ซึ่งคนพิการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเองเนื่องจากใช้เงินลงทุนต่ำ มีรายได้ดี และจำหน่ายง่ายในท้องตลาด ทำให้มีรายได้มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการฯ แห่งแรกที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสร้างขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๓๓ ไร่ ซึ่งจะมีองค์ประกอบเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถฝึกอาชีพได้ครบวงจร ตลอดจนรองรับคนพิการทุกรูปแบบ รวมถึงคนพิการบริเวณชายขอบของประเทศด้วย โดยศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการอาเซียนเปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรหลากหลาย ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไฮโดรโปรนิค การแปรรูปเห็ด การแปรรูปจิ้งหรีด และการประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี โดยได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จุดมุ่งหมายเพื่อให้คนพิการมีอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตัวเองได้ และก้าวพ้นจากความยากจน โดยในระหว่างที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนยังไม่แล้วเสร็จก็ยังมีการฝึกอาชีพเพื่อคนพิการมาแล้ว ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คนพิการที่เคยฝึกอาชีพกับศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการมาก่อน ต่างกล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการฯ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นายนิพนธ์ ตาซา อายุ ๓๑ ปี ชาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการอาเซียน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การได้เข้าร่วมฝึกอาชีพในศูนย์ฯ นี้ ไม่เพียงช่วยสอนวิชาชีพ แต่สอนให้รู้จักคุณค่าของตน และให้มองชีวิตไปข้างหน้า ปัจจุบันอาชีพหลักของ นายนิพนธ์ ตาซา  คือ การเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถสร้างรายได้เดือนละมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีความต้องการจากตลาดมาก ปัจจุบันไม่เพียงแต่เลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเลี้ยงดูแม่ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงได้อีกด้วย ในอนาคต นายนิพนธ์ ตาซา จะตั้งใจจะปลูกผักและเพาะเห็ดขาย เพื่อหารายได้เสริม สร้างความมั่นคงทางการเงิน

นางสาวรุ่งรวิภา โปธิวงค์ อายุ ๓๓ ปี ชาว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกอาชีพที่ศูนย์ฯ เปลี่ยนชีวิตเธออย่างสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้เธอประสบอุบัติเหตุจากการขับจักรยานยนต์ ทำให้ต้องดามเหล็กที่ขา และขาก็ใช้งานไม่สะดวก ต่อมามีโอกาสเข้าอบรมวิชาชีพกับศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการอาเซียนที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปลูกผัก การเพาะเห็ด และเลี้ยงจิ้งหรีด รวมถึงการตลาด การขาย และการทำบรรจุภัณฑ์ ทำให้เธอมีอาชีพมั่นคงและชีวิตก็ดีขึ้นตามลำดับ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความหวังว่า ผู้พิการจะต้องไม่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม และจะต้องทำให้ผู้พิการกลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการพัฒนาสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่มีความเหลื่อมล้ำ สามารถแก้ปัญหาความยากจน เป็นสังคมที่ไม่มองข้าม และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งก็คือเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพ การสร้างงาน และการสร้างอาชีพคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ปัจจุบันมีคนพิการกว่า ๑,๐๐๐ คน ทำงานในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังริเริ่มทำโครงการต่าง ๆ เพื่อดึงศักยภาพของคนพิการแต่ละกลุ่มออกมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ S2S From Street to Stars โดยร่วมกับสมาคมคนตาบอดและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถมีช่องทางในการแสดงความสามารถ รวมถึงการพัฒนาตราสินค้าของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการภายใต้ตรา “ยิ้มสู้” การดำเนินงานเพื่อคนพิการทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) และนโยบายมุ่งสู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011