ออมสินชวนทำบุญผ่าน “QR สาธุ” QR Code สำหรับการบริจาคเงินทำบุญในยุคสังคมไร้เงินสด

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ลำพูน – เมื่อวันที่ ๑ มีนาคมที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ QR สาธุ ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญในรูปแบบการบริจาคเงินให้กับวัดด้วยการสแกน QR Code รองรับการบริจาคเงินทำบุญ โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดตัวโครงการฯ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสินมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของรัฐบาล โดยการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชั่นของธนาคารออมสินบนโทรศัพท์มือถือมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่จะพัฒนาสู่การชำระเงินในชื่อ “GSB PAY” และเปิดบริการเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำบริการเข้าถึงผู้ค้าและผู้รับชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ล่าสุด ธนาคารออมสิน ซึ่งส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จัดกิจกรรมทำบุญภายใต้โครงการ QR สาธุ เชิญชวนทำบุญ ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงบริจาคเงินกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ด้วยการสแกน QR Code ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งวัดและผู้บริจาคในด้านความสะดวกและความปลอดภัย โดยผู้บริจาคสามารถสแกน QR Code ของวัดได้ทั้งจากบริการ MyMo หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กล่าวต่อไปว่า การเข้าวัดทำบุญ และการบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ เป็นการปฏิบัติของคนไทยมาช้านาน เราคุ้นเคยกับการใช้เงินสดในการทำบุญใส่ซอง และเย็บติดต้นผ้าป่าต้นกฐิน แต่จากนี้ไปธนาคารออมสินเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างคนทำบุญกับวัดและองค์กรการกุศล ด้วยการจัดทำ QR Code Payment ให้แก่วัดและศาสนสถาน สำหรับรองรับการบริจาคเงินทำบุญ เพื่อให้คนบริจาคเงินไม่ต้องเตรียมเงินสด เพียงแค่ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code เพื่อชำระเงินทำบุญได้สะดวก เงินเข้าบัญชีวัด ซึ่งวัดสามารถบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้มีจำนวนวัดทั่วประเทศที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินจำนวนมาก โดยธนาคารออมสินจะเข้าไปอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียม QR Code ให้ต่อไป

อนึ่ง ในปีนี้ธนาคารออมสินจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับบริจาคเงินทำบุญผ่าน QR Code QR สาธุ ธนาคารออมสิน โดยเฉพาะการทำบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา (วันที่ ๑ มีนาคม), วันวิสาขบูชา (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม), วันอาสาฬหบูชา (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม), และวันออกพรรษา (วันที่ ๒๔ ตุลาคม) จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างประสบการณ์การทำบุญ หรือการชำระเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ประเทศ และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจัน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011