นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ มีนาคมที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ร่วมงาน นักศึกษา และสื่อมวลชนจำนวนมาก

นิทรรศการนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ปริญญาตรี ๕ ปี ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเงื่อนไขของหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสอนและจบการศึกษา นั้น นักศึกษาจะต้องจัดโครงการศิลปศึกษานิพนธ์และแสดงต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายก่อนออกฝึกสอน ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เสนอหัวข้อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคุมโครงการและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ โครงการศิลปศึกษานิพนธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงความสามารถและศักยภาพของบัณฑิต ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมแสดงผลงานทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน ๑๒๐ ผลงาน

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์ กล่าวว่า นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมตามที่เล่าเรียนมา ซึ่งเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่งต่อการเป็นบุคลากรที่มีค่าของสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแม่พิมพ์ของชาติในฐานะครูศิลปะต่อไป

นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งนี้ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๖-๒๕ มีนาคมนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011