คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” ระหว่างวันที่ ๕-๒๙ เมษายนที่จะถึงนี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ ย่ามวิจิตร ระหว่างวันที่ ๕-๒๙ เมษายนที่จะถึงนี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๕ เมษายนที่จะถึงนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณโถงกลาง ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ ด้านหน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๖.๓๐ น. การเสวนาหัวข้อ “เรื่องเล่าจากย่าม” โดย อาจารย์วิถี พาณิชพันธ์, คุณพิพัฒน์ ศรีตะวัน, และ คุณวศิน อุ่นจะนำ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เปิดนิทรรศการ ชมการแสดงประกอบ และการเดินแฟชั่นโชว์

นิทรรศการครั้งนี้จัดโดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักสะสม เช่น อาจารย์วิถี พาณิชพันธ์, อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, คุณอัญชลี ศรีป่าซาง, คุณสุริยา วงค์ชัย, คุณวศิน อุ่นจะนำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว, คุณพิพัฒน์ ศรีตะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, และ คุณมีนา ชัยเนตร

ย่าม สิ่งถักทอที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวัฒนธรรมล้านนา ถุงย่ามมีหน้าที่สำหรับพกพาของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทาง ทั้งใกล้และไกล รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐาน หรือแม้กระทั่งการอพยพลี้ภัย

ปกติแม่บ้านเป็นผู้ถักทอหรือประดิษฐ์ถุงย่ามด้วยฝีมืออันประณีตพร้อมกับรสนิยมที่นำมาซึ่งการแสดงออกถึงความผูกพันต่อผู้ใช้ และบางโอกาส สตรีจะถักทอถุงย่ามอย่างเป็นพิเศษเพื่อเป็นของกำนันให้แก่ชายหนุ่มในอุดมคติ

ปัจจุบันถุงย่ามเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นผลงาน เป็นอาชีพที่นำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสตรี บ่อยครั้งถุงย่ามที่งดงามจึงปรากฏและแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการปรากฏในแฟชั่นของสังคมร่วมสมัย

ณ วันนี้ ถุงย่ามของชาวล้านนามีรูปแบบที่ถูกคลี่คลายออกไปอย่างมากมา จนถึงการถูกกลายมาเป็นผลงานทางศิลปะและหัตถกรรมของชีวิตร่วมสมัย

นิทรรศการย่ามวิจิตรจึงมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในความงามและการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้น

ชิ้นงานย่ามที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักสะสมในการนำย่ามมาจัดแสดงให้ชมเรื่องของความวิจิตร งดงาม ลวดลายที่หาชมได้ยาก เรื่องเล่า และประวัติของย่ามแต่ละใบที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเรื่องราวและความสอดคล้องระหว่างย่ามกับผู้เป็นเจ้าของ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๙๔๔๘๓๓ และ ๐๕๓ ๒๑๘๒๗๙

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011