RTC Chiang Mai Smart Bus เริ่มวิ่งแล้ว สนามบิน-คูเมือง-นิมมานฯ (วนซ้าย-วนขวา) ๒๐ บาท ตลอดสาย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายประชาชน หวังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ เมษายนที่ผ่านมา ณ ลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อบริการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ และเป็นไปตามกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ Smart Growth ที่ช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในส่วนของการเดินทาง และเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เติบโตไปตามทิศทางที่ถูกต้อง โดยในพิธีเปิดการเดินรถครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เส้นทางการเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 นี้ มีการทดลองเปิดบริการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงของการเตรียมการนั้น มีการจัดทดสอบทางเทคนิคในเส้นทางจริง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนทดลองใช้บริการซึ่งการให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย R3 นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้ใช้รถบัสปรับอากาศชนิดมาตรฐานพื้นชานต่ำความยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑๑ คัน มีความจุผู้โดยสารจำนวน ๔๕ คน มีระบบบริการไวไฟบนตัวรถ ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS ในกรุงเทพมหานคร และรถสมาร์ทบัสของจังหวัดภูเก็ตได้อีกด้วย

การเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 นี้ รถจะออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุก ๒๐ นาที ใช้เวลาในการเดินทาง ๑๕ นาทีจากย่านนิมมานเหมินท์ถึงท่าอากาศยานในช่วงเวลาปกติ และ ๒๕ นาทีจากย่านนิมมานเหมินทร์ถึงท่าอากาศยานในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะใช้เวลาประมาณ ๒๕ นาทีในการเดินทางจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเวลาปกติ และประมาณ ๓๕ นาทีจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งเริ่มเปิดบริการในวันที่ ๕ เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายนนี้ จะบริการระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.

อนึ่ง ก่อนหน้านี้มีการจัดการประกวดสติกเกอร์ติดรถขนส่งมวลชนและลายบัตรสมาร์ทการ์ด โดยมีผู้ส่งผลงานเข้า ประกวดจำนวน ๘๖ คน มีผู้ชนะเลิศสติกเกอร์ ๑ รางวัล และลายบัตรสมาร์ทการ์ด ๑ รางวัล ผู้ชนะเลิศทั้งสองคนได้รับรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี ๒๓ รางวัล ผู้ได้รับรางวัลชมเชยได้รับเงินสดรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมบัตร Rabbit ประเภท privilege card อีก ๑ ชุด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011