คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” ระหว่างวันที่ ๕-๒๙ เมษายนนี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ เมษายนที่ผ่านมา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ย่ามวิจิตร โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

นิทรรศการ ย่ามวิจิตร ครั้งนี้จัดให้มีขึ้นโดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักสะสมย่าม เช่น อาจารย์วิถี พาณิชพันธ์อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซางคุณอัญชลี ศรีป่าซางคุณสุริยา วงค์ชัยคุณวศิน อุ่นจะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้วคุณพิพัฒน์ ศรีตะวันผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, และ คุณมีนา ชัยเนตร เป็นต้น โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๒๙ เมษายนนี้ ณ บริเวณโถงกลาง ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ ด้านหน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นภารกิจหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งบนฐานความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารและจัดการโดยคณะวิจิตรศิลป์ มีพันธะกิจในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการความร่วมมือวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และสถาบันศิลปะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาอื่น ด้วยการจัดกิจกรรม และแสดงนิทรรศการ ในการประยุกต์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสบริบทในสังคมทั้งไทยและนานาชาติ

 

โครงการจัดนิทรรศการ ย่ามวิจิตร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ การดำเนินโครงการจึงเน้นไปที่การกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ด้วยการนำย่าม ซึ่งเป็นเครื่องใช้สำคัญ และสัมพันธ์กับคนล้านนามาแต่อดีต อีกทั้งย่ามยังบ่งบอกถึงรากเหง้าตามแหล่งที่มาในแต่ละวัฒนธรรม แม้ว่ารูปแบบของย่ามมีการพัฒนาเรื่อยมาตามกาลเวลา ซึ่งขณะเดียวกันเครื่องใช้ในลักษณะเดียวกันก็เข้ามาแทนที่ย่ามเป็นจำนวนมาก จนทำให้วัฒนธรรมการใช้ย่ามลดน้อยลง นิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” จึงรวบรวมย่ามในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละท้องถิ่นในดินแดนล้านนา จากการสะสมของนักสะสม มาจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวไทย และชาวต่างชาติ รับชม รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับย่ามขึ้น

ย่าม สิ่งถักทอที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวัฒนธรรมล้านนา ถุงย่ามมีหน้าที่สำหรับพกพาของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทาง ทั้งใกล้และไกล รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐาน หรือแม้กระทั่งการอพยพลี้ภัย

ปกติแม่บ้านเป็นผู้ถักทอหรือประดิษฐ์ถุงย่ามด้วยฝีมืออันประณีตพร้อมกับรสนิยมที่นำมาซึ่งการแสดงออกถึงความผูกพันต่อผู้ใช้ และบางโอกาส สตรีจะถักทอถุงย่ามอย่างเป็นพิเศษเพื่อเป็นของกำนันให้แก่ชายหนุ่มในอุดมคติ

ปัจจุบันถุงย่ามเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นผลงาน เป็นอาชีพที่นำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสตรี บ่อยครั้งถุงย่ามที่งดงามจึงปรากฏและแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการปรากฏในแฟชั่นของสังคมร่วมสมัย

ณ วันนี้ ถุงย่ามของชาวล้านนามีรูปแบบที่ถูกคลี่คลายออกไปอย่างมากมา จนถึงการถูกกลายมาเป็นผลงานทางศิลปะและหัตถกรรมของชีวิตร่วมสมัย

นิทรรศการย่ามวิจิตรจึงมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในความงามและการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้น

ชิ้นงานย่ามที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักสะสมในการนำย่ามมาจัดแสดงให้ชมเรื่องของความวิจิตร งดงาม ลวดลายที่หาชมได้ยาก เรื่องเล่า และประวัติของย่ามแต่ละใบที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเรื่องราวและความสอดคล้องระหว่างย่ามกับผู้เป็นเจ้าของ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๙๔๔๘๓๓ และ ๐๕๓ ๒๑๘๒๗๙

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011