สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ตามนโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนและหมู่บ้านให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยจะมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม พร้อมนี้ พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จะกล่าวอนุโมทนาให้พรด้วย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้นำจิตอาสาประเภทบุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จาก ๒๕ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

กิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ จะเริ่มด้วยการรวมพลังผู้นำจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม องค์กร บริเวณและเดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แล้วร่วมกันทำความสะอาด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จำนวน ๕ จุด ได้แก่ บริเวณซุ้มกาญจนาภิเษก ตั้งแต่บริเวณซุ้มจนถึงลานบันไดนาค, บริเวณรูปปั้นครูบาศรีวิชัยและศาลาเจ้าแม่กวนอิม, บริเวณบันไดนาค ทางเดินขึ้นพระธาตุ และริมบันไดนาค, บริเวณรอบพระธาตุ, และฐานพระพุทธรูปรอบพระธาตุ หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ ผู้นำจิตอาสาทุกภาคส่วนนำข้าวห่อด้วยใบตองมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญผู้นำจิตอาสา ข้าราชการ นักศึกษา กลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และผู้มีพลังศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน โดยเตรียมไม้กวาด ผ้าเช็ดทำความสะอาด (ผ้าใหม่) ถุงมือ ถุงดำ ถังน้ำขนาดเล็ก และข้าวห่อง และเดินทางถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาหาร สิ่งของ หรือทุนทรัพย์ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๓๑๑๒๘๔๗-๘, ผู้ประสานงาน นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๙๙ ๒๖๙๔๔๔๓, นายสังคม แสนบุดดี  โทร. ๐๘๙ ๗๕๙๗๓๘๔, และ นายเดชา เนียมกุล โทร. ๐๘๕ ๓๖๖๖๒๘๒

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011