งานแถลงข่าวเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage) ๘ เส้นทาง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage) ๘ เส้นทาง ท่ามกลางผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนจำนวนมาก

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ๘ เส้นทาง เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจะมีการใช้ความหลากหลาย และใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชน จังหวัด และภาค ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นงบรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ๘ เส้นทาง จำนวน ๕๘๓,๔๘๖,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๘ เส้นทาง ๓๑ จังหวัด ๑๒๕ หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย เขตอารยธรรมล้านนา เขตฝั่งทะเลตะวันตก เขตฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขนอารยธรรมอีสานใต้ เขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๘๒๕,๕๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณที่จังหวัดดำเนินการ จำนวน ๖,๐๔๖,๒๐๐ บาท และงบประมาณที่อำเภอดำเนินการ จำนวน ๔,๗๗,๙,๓๐๐ บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง และลำพูน มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. บ้านต้นเปา หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้านคือ หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสา มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดจากการแปรรูปกระดาษสา

๒. บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ อัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้านคือ วิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนยูนาน มีประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับทหารจีนคณะชาติ (กองทัพที่ ๓ นายพลลี)

๓. บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย มีอัตลักษณ์เด่นของหมู่บ้านคือ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ มีการทำชา เมี่ยง และกาแฟ

ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ๘ เส้นทาง นั้น มีกระบวนงานขับเคลื่อน ๕ กระบวนงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการประเมินผลและขยายผลอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรม ๑๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. ฝึกอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจในรวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน (ดำเนินการระดับพื้นที่)

๒. ออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วยเวทีที่ ๑ จำนวน ๑ วัน กิจกรรม Kick off ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, เวทีที่ ๒ จำนวน ๒ วัน ณ อำเภอฝาง, และเวทีที่ ๓ จำนวน ๒ วัน ณ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

๓. พัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

๔. พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

๕. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

๖. ฝึกอบรมจัดทำสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน

๗. ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก

๘. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

๙. พัฒนาอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้)

๑๐. ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑๑. ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์

๑๒. ออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการบริการท่องเที่ยว

๑๓. เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ประกอบด้วยจัดแสดงนิทรรศการดำเนินงานหมู่บ้าน และสนับสุนค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการให้หมู่บ้าน

๑๔. จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

๑๕. การติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน (จังหวัด)

สำหรับกิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา มีดังนี้

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เวทีที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว ผู้นำกลุ่มองค์กร ภาคีการพัฒนา ส่วนราชการ และ งค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวม ๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๘๐ คน จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. พิธีเปิด (Kick off) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Vallage) ๘ เส้นทาง ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011