เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหาจุลกฐินสามัคคี ณ วัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายนนี้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหาจุลกฐินสามัคคี เพื่อร่วมบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบูรพาจารย์ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) และ พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต) ครบ ๑๔ ปี แห่งการมรณภาพ ทอดถวายในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายนนี้

วัดสันติธรรมเป็นวัดราษฎร์ สังกัดธรรมยุติกนิกาย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๓ รูป เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ คือ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธจาโร) ผู้ก่อตั้งวัดสันติธรรม รูปที่ ๒ คือ พระนพีสีพิศาลคุณ หรือ หลวงพ่อพระมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต รูปที่ ๓ พระครูวิมลธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน โดยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จำนวน ๕๓ รูป เป็นพระภิกษุ ๕๐ รูป เป็นสามเณร ๓ รูป บริเวณที่ตั้งวัดบางส่วนอยู่บนพื้นที่เดิมของวัดร้างโบราณชื่อ วัดกุญชร และมีการขุดพบโบราณวัตถุในขณะบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ ซึ่งภาคประวัติศา่สตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุเคราะห์ตรวจสอบวัตถุโบราณ ทำให้พบว่า แต่เดิมวัดกุญชร (ร้าง) สันนิษฐานว่า สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ตอนปลาย และร้างลงในราวช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ รวมอายุประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล้ว ภายในบริเวณวัดมีปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม พระธาตุสันติเจดีย์ อีกทั้งพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐอินเดีย และมีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศไทย ซึ่งเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าชมและสักการะทุกวัน

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร และ หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต มีดำริก่อสร้างพระธาตุสันติเจดีย์ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะศรัทธาอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถระ) เสด็จประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลของมีค่าไว้ในองค์เจดีย์ และเนื่องจากกาลเวลาล่วงเลยมากว่า ๔๐ ปี ทำให้องค์พระธาตุเจดีย์ทรุดโทรม วัดสันติธรรมจึงดำเนินการบูรณะองค์พระธาตุสันติเจดีย์ให้มีความมั่นคงและงดงามขึ้นตามศิลปะล้านนา ปัจจุบันการบูรณะมาถึงส่วนสำคัญคือ การหุ้มทองจังโก การปิดทองคำยอดปลี และการสร้างห้องกรุที่ชั้นที่ ๒ ของเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพุทธรูปทองคำในองค์พระเจดีย์เพิ่มเติมเป็นพุทธบูชา คาดว่า การดำเนินการทั้งหมดจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวาระอันสำคัญนี้ คณะศรัทธาวัดสันติธรรมมีมติตรงกันว่า สมควรที่จะจัดงานมหาบุญปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นมหากุศลที่ทำได้ยาก เพราะจะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วน วิธีทำจุลกฐิน นั้น มีหลักสำคัญอยู่ที่การเก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย กรอเส้นด้าย ทอผ้า เย็บให้เป็นไตรจีวร และย้อมด้วยสีที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย แล้วนำถวายเป็นผ้ากฐิน ทุกกระบวนการจะต้องทำให้เสร็จใน ๑ วัน ๑ คืน คติพระพุทธศาสนาแบบล้านนาเชื่อว่า ผู้มีส่วนร่วมในจุลกฐินจะได้ผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ เพื่อให้สำเร็จในอานิสงส์ดังกล่าวนั้น คณะศรัทธาวัดสันติธรรมจึงพร้อมใจกันที่จะจัดงานปั่นฝ้ายทอผ้ามหาบุญจุลกฐิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อถวายทานจุลกฐินตามจารีตประเพณีแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส

๒. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคณะสงฆ์และศรัทธาชนทั่วไปผ่านจารีตประเพณีและพิธีกรรม

๓. เพื่อสืบสานประเพณีจุลกฐินล้านนาให้คงอยู่สืบไป

๔. เพืิ่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาให้แล้วเสร็จ

๕. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์และปูชนียวัตถุในวัดสันติธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนทั่วไป

จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ เพื่อเป็นเจ้าภาพหัวหน้าสายกฐิน ถวายผ้าบริวารกฐิน และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย การปั่นฝ้ายและทอผ้ามหาบุญจุลกฐินให้คงอยู่สืบไป

บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชีวัดสันติธรรม (กฐิน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาช้างเผือก เลขที่บัญชี ๓๙๐-๔-๔๕๑๘๗-๓

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ วัดสันติธรรม นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวิสาขบูชา สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกฝ้ายมหามงคลจุลกฐิน โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งฝ้ายที่ปลูกในวันนี้ เป็นฝ้ายที่จะนำไปใช้ในงานมหาบุญปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายนนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011