งาน Open House “UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิบดี ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเปิดงาน Open House “UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018” ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

   

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ และครบรอบของการสถาปนาฯ เป็นปีที่ ๒๙ ในวันที่ ๙ มิถุนายนนี้ และ UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence โดยสำนักบริการวิชาการ มีการขยายและปรับหน้าที่การบริการเพื่อตอบแทนสังคมด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการด้วยจิตบริการ และสร้างคุณค่าการบริการด้วย “นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)” และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  กล่าวว่า งาน Open House “UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018” จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำการบริการและผลงานกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ ผ่านการแสดงนิทรรศการ นำชมห้องพักและห้องประชุม มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการวิชาการแก่สังคม งานที่ปรึกษา งานติดตามและประเมินโครงการ งานหลักสูตรการฝึกอบรม งาน USR ของ UNISERV หรือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบริการห้องพัก ห้องประชุม รองรับการจัดประชุม สัมมนา งานจัดเลี้ยง งานเลี้ยงงานแต่งงานของ Green Nimman CMU Residence โดยนำ “นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)” ระบบคุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและคุณค่าของการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการวิชาการและของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

Green Nimman CMU Residence ภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ UNISERV CMU ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard ในงานสัมมนา “Mice Standard day 2018” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายนที่ผ่านมา โดยมีห้องประชุมที่ผ่านการประเมิน จำนวน ๔ ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมทองกวาว ๑ และ ๒ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมฝ้ายคำ และชื่อ Green Nimman CMU Residence จะปรากฏในรายชื่อสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011