กรมทางหลวงเปิดใช้ “ทางลอดฟ้าฮ่าม” และสะพานข้ามแม่น้ำปิง “ขัวสรีเวียงพิงค์” จังหวัดเชียงใหม่แล้ว

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กรมทางหลวงเปิดใช้ ทางลอดฟ้าฮ่าม และสะพานข้ามน้ำปิง ขัวสรีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหา่การจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนและมีความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

 

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ทางลอดฟ้าฮ่ามบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับทางหลวง หมายเลข ๑๐๐๑ (สามแยกแม่โจ้) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิด ทางลอดฟ้าฮ่าม และสะพานข้ามแม่น้ำปิง ขัวสรีเวียงพิงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ซึ่งกรมทางหลวงก่อสร้างทางลอดแห่งนี้ รวมทั้งขยายและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง โดยรูปแบบทั้งทางลอดและสะพานมีการออกแบบให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ หอซุ้ม ราวสะพาน และลานใต้สะพานสำหรับจัดกิจกรรมชุมชนในงานประเพณีต่าง ๆ

      

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนอินทร์บุรี-เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดภาคกลางกับจังหวัดภาคเหนือ โดยมีการก่อสร้างช่วงเชียงใหม่-ลําปางเป็นช่วงแรก มีขนาด ๒ ช่องจราจร ต่อมามีการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ไป-กลับ นับเป็นทางหลวงสายหลักในการเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งเป็นเส้นทางในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นถนนวงแหวนรอบในของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างทางลอดที่บริเวณจุดตัดกับทางหลวงอื่น ๆ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วหลายแห่ง สำหรับทางลอดฟ้าฮ่ามนี้เป็นทางลอดอีกแห่งหนึ่งที่กรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ (สามแยกแม่โจ้) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น จึงทําให้ปริมาณการจราจรติดขัดตลอดแนวทุกทิศทาง โดยเฉพาะในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทําให้เกิดการเสียเวลาและสิ้นเปลืองเศรษฐกิจ จึงมีการก่อสร้างทางลอดและสะพานข้ามน้ำปิงเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

   

งานก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ หรือ ทางลอดฟ้าฮ่าม แบ่งงานก่อสร้างเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ งานทางลอดซึ่งก่อสร้างตามแนวทางหลวงหมายเลข ๑๑ เป็นทางขนาด ๖ ช่องจราจร ไป-กลับ ยาว ๕๓๓ เมตร และกว้าง ๓๑ เมตร, งานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร ความยาว ๑๔๐ เมตร และก่อสร้างสะพานคู่ขนานขนาด ๒ ช่องจราจร ด้านซ้ายทางและ ขวาทางของสะพานเดิม ความยาว ๑๖๐ เมตร รวมงานบันไดเชื่อมต่อทางเท้าสะพาน จํานวน ๔ แห่ง, และงานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข ๑๑ โดยขยายช่องจราจรในทางหลักจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร รวมทั้งก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย ๓ ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๑๗๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท โดยได้รับการเสนอชื่อทางลอดว่า ฟ้าฮ่าม และ ชื่อสะพานข้ามแม่น้ำปิงว่า ขัวสรีเวียงพิงค์ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้ใช้ทางในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว ให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ประปา และไฟฟ้า เป็นต้น ในการร่วมกันปรับทัศนียภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิงให้ดูโดดเด่นคู่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011