พิธีทำบุญครบรอบ ๔๑ ปี สวนสัตว์เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธี ทำบุญครบรอบ ๔๑ ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ก่อนหน้าที่จะทำพิธีทำบุญ ณ วัดกู่ดินขาว นายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ทำบุญศาลพระพรหม ศาลพ่อปู่ และศาลตายายตามลำดับ แล้วจึงตั้งขบวนสักการะไปยังวัดกู่ดินขาวเพื่อทำพิธี ทำบุญครบรอบ ๔๑ ปี สวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทำบุญแล้ว ผู้ร่วมงานร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล ๙ ต้น ชมการแสดงฟ้อนชุดยอขันวันทาเทวนาลัย และชมกิจกรรมแกะวิ่งออกกำลังกาย หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีเป้าหมายภารกิจมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ของอาเซียน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์และการวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติในพื้นที่ความดูแลซึ่งปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ขยายความรับผิดชอบไปอย่างกว้างขวาง โดยมีสวนสัตว์ในความดูแล จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี อีกทั้งยังมีอีก ๑ โครงการ คือ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครบรอบ ๔๑ ปี ขออำนวยอวยพรให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสถานที่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าที่ดีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือสืบไป

นายวุฒิชัย ม่วงมัน กล่าวว่า พวกเราจะพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นสวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่และผู้มาเยือนด้วยมาตรฐานในระดับสากล

สวนสัตว์เชียงใหม่ก่อตั้งโดย นายฮาโรลด์ เมสัน ยังก์ (Mr. Harold Mason Young) มิชชันนารีอเมริกัน ผู้เป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในป่าให้ทหารและตำรวจตระเวณชายแดนช่วงสงครามเกาหลี (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๖) โดยอาศัยพื้นที่บ้านเช่าอยู่ คือบ้านเวฬุวัน ตรงเชิงดอยสุเทพ ของ นายกี และ นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ เปิดเป็นสวนสัตว์เล็ก ๆ ของเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕

การสะสมสัตว์ของ นายฮาโรลด์ เมสัน ยังก์  เกิดขึ้นด้วยความรักและเมตตาต่อสัตว์ และต้องการศึกษาพฤติกรรม นิสัย และอากัปกิริยาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเป็นอาสามัตรสอนการยังชีพในป่าให้ทหารและตำรวจตระเวณชายแดนซึ่งต้องเผชิญกับสัตว์ป่านานาชนิดอยู่เสมอ ทำให้เกิดการเรียนรู้ รัก และเอ็นดูสัตว์ป่า

ต่อมา นายฮาโรลด์ เมสัน ยังก์  ขอใช้ที่ดินป่าสงวนเชิงดอยสุเทพต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง และได้รับอนุมิติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนเชิงดอยสุเทพตรงถนนห้วยแก้ว ประมาณ ๖๐ ไร่ เป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งเป็นวันจักรี จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ นายฮาโรลด์ เมสัน ยังก์  ก็ถึงแก่กรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาเห็นคุณค่าของสวนสัตว์ของ นายฮาโรลด์ เมสัน ยังก์  จึงรับกิจการสวนสัตว์ของ นายฮาโรลด์ เมสัน ยังก์  ไว้ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงโอนให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบจวบจนปัจจุบัน

สวนสัตว์เชียงใหม่ครบรอบ ๔๑ ปี ในวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011