หอการค้าแฟร์ ๒๐๑๘ เตรียมจัดเต็ม กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ครบวงจร บูรณาการภาคการศึกษา-ภาครัฐ ตั้งเป้าเงินสะพัด ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

หอการค้าจังหว้ดเชียงใหม่ทุ่มสุดตัวเตรียมจัดงาน หอการค้าแฟร์ ๒๐๑๘ ภายใต้งาน Lanna Expo 2018 โดยยึดแนวทางการบูรณาการภาคการศึกษา-ภาครัฐแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในพื้นที่ ตั้งเป้าเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่า จะมีผู้ร่วมชมงานกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน ตลอด ๑๐ วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมา อันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงกลางปีเชื่อมโยงภาคเหนือ

    

เชียงใหม่ – นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะจัดงาน หอการค้าแฟร์ ๒๐๑๘: Chiang Mai Chamber of Commerce Fair 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน  -๑ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนพื้นที่จัดงาน หอการค้าแฟร์ ๒๐๑๘ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ คาดว่า จะมีผู้ร่วมชมงานกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน ตลอด ๑๐ วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมา

“ในปี ๒๕๖๑ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากดียิ่งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนพื้นที่จัดงานหอการค้าแฟร์ ๒๐๑๘ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจัดซุ้มจำหน่ายสินค้าและแสดงศักยภาพเศรษฐกิจของเชียงใหม่ จำนวน ๑๒๕ ซุ้ม”

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ กล่าวต่อไปว่า หอการค้าแฟร์ ๒๐๑๘ เป็นกิจกรรมครั้งใหญ่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นอย่างดียิ่ง และใกล้ชิดกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และหน่วยงานสำคัญในการผลักดันโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และเป็นการจัดงานที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่วางรูปแบบการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงบูรณาการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แบบครบวงจร

ดร. ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปีนี้เป็นการบูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษากับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินโครงการร่วมกัน ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0

๒. โครงการ Cross Border E- commerce

๓. โครงการ smart farmer และ smart insect

๔. โครงการหน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา (Lanna Tourism Enclave) ที่ดำเนินการผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการล้านนาลองสเตย์ (Lanna Long Stay)

๕. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ (Cosmetic Valley) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๖. โครงการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ ๒ Northern Innovative Startup Thailand (NIST): Batch 2 ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน):  NIA เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start Up อย่างต่อเนื่อง

๗. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ภราดร สุรีย์พงค์ ผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีส่วนในการประสานงานนำผู้ประกอบการฮาลาลร่วมภายในส่วนหอการค้าแฟร์ ซึ่งถือว่า ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปให้รับทราบถึงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและสินค้าฮาลาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดว่า การร่วมงานครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่ง ที่จะได้แสดงศักยภาพสินค้าฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล และหวังว่า การขยายตลาดฮาลาลในบ้านเรา เพิ่มยอดการส่งออกสู่นานาประเทศ อาจจะเริ่มจากตลาดในประเทศอาเซียน ซึ่งหากประสบความสำเร็จตรงนี้ เราเข้มแข็งมากขึ้น เครือข่ายการค้ากว้างขึ้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสามารถขยายตลาดต่อไปได้ถึงระดับโลก รวมถึงโซนตะวันออกกลางและยุโรป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011