เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเสวนา Chiang Mai Forum 2018 เตรียมทำข้อมูลองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดเมืองเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็รประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา Chiang Mai Forum 2018 ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ร่วมกันประชุมเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการหาแนวทางการวางบทบาทของเมืองเชียงใหม่ในการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ของเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะที่มีลักษณะร่วมทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะมีการประชุมเสวนาขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายนนี้ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

การประชุมเสวนาครั้งนี้ นั้น เครือข่ายวัฒนธรรมที่ร่วมประชุมเสวนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายและน่าสนใจ ได้แก่ วิกฤตงานหัตถกรรมพื้นถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมและโอกาสในอนาคต ก้าวต่อไปของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก หัตถกรรมสู่การพัฒนางานร่วมสมัย ทิศทางงานหัตถกรรม และ Creative Community Move ซึ่งจะมีการรวบรวมประเด็นเป็นบทสรุปในภาพรวมสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เมืองมรดกโลกต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011